تاریخچه: گربه حمایتی پیدا شده توسط حامی احتمالاً به دلیل تصادف با وسیله نقلیه از ناحیه استخوان ران هر دو پا و مفصل رانی لگنی دچار شکستگی شده بود که در طی سه عمل جراحی در یک روز ترمیم شدند.

بهترین زمان برای ترمیم شکستگی ها در سگ و گربه حداکثر تا سه روز (۷۲) ساعت بعد از وقوع شکستگی می باشد

 

تیم جراحی: دکتر سارا مکرم (متخصص جراحی از دانشگاه تهران)

  دکتر پگاه عباس نیا (متخصص جراحی از دانشگاه تهران)    

  

  

       رادیوگراف تهیه شده قبل از جراحی                               رادیوگراف بعد از جراحی و سر به سر شدن کامل 

                                                                                             همراه جراحی FHO سر استخوان ران