معرفی نژادهای مختلف گربه

 

گربه پرشین 

گربه هیمالین

گربه چین چیلا

گربه بریتیش

گربه اسکاتیش   

گربه اسفینکس

گربه DSH

گربه سیامی